වෙබ් අඩවි නිර්මාණය


සරල සහ පැහැදිළි නිර්මාණකරනය...


Ebates Coupons and Cash Back

නිම කල ව්‍යාපෘති කිහිපයක්


මම


වසර ගණනාවක සිට PHP සහ MySQL භාවිතයෙන් IDEALEMONS නාමය යටතේ Freelance වෙබ් අඩවි සංවර්ධනය කරන්නෙකු ලෙස කටයුතු කරමි.

මබ කුඩා ව්‍යාපාරයක, ආයතනයක, සංවිධානයක අයිතිකරුවෙකු හෝ ප්‍රධානියෙකු ලෙස වෙබ් අඩවියක් මගින් අයතනික කටයුතු ක්‍රමවත් කර ගැනීමට බලාපොරොත්තුවන්නේද? මා අමතන්න.

මා නිම කල ව්‍යාපෘති මගින් මාගේ හැකියාවන් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය හා සැසඳන්න.

කතා කරන්නForty Percent Viewer


RDA fourty persent viewer

Forty Percent Viewer is a software developed for Salary Unit of Road Development Authority of Sri Lanka. This peace of software can calculate employee forty percent eligibility to deduct loan installments from their monthly earnings.

Close Project

People's Bakers


People's Bakers

People's Bakers is a Bakery and shop that selling Cakes, Pastries and Sweets. They wanted to do a web site to display their products with prices, contact details of all branches and icing cake order facilities. I design it with latest bootstrap HTML5 technology. This web site has only one page that scrolls up and down to any section by choosing main menu. That means this is a one-page web site loading fast comparing to other regular web sites.
Visit the site http://www.peoplesbakers.com

Close Project

SweetRing Cake Creations


Sweetring cake creations

Sweetring Cake Creations is a small boutique bakery that makes exquisite custom cakes that taste as good as they look.
Visit the site http://sweering.shop

Close Project

Pataas.lk


pataas.lk

Free and Premium classified advertising web site with SMS. Payment gateways and SMS gateways are also integrated.
Visit the site www.pataas.lk

Close Project

TripAdvisorLK


TripAdvisorLk

TripAdvisorLK is travel agency that facilitates travels and tours around Sri Lanka. I it is mainly focused foreign travelers visit to Sri Lanka. Logo designs is also done by me.
Visit the site www.tripadvisorlk.com

Close Project

Project Name


Homax Constructions PVT (LTD)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia neque assumenda ipsam nihil, molestias magnam, recusandae quos quis inventore quisquam velit asperiores, vitae? Reprehenderit soluta, eos quod consequuntur itaque. Nam.

Close Project